Mυοκαρδίτιδα

Γνωρίστε τις απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς

Οι βασικές διαγνωστικές εξετάσεις (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και των εργαστηριακών τιμών) συχνά δεν επαρκούν για τον αποκλεισμό της στεφανιαίας νόσου, μίας μυοκαρδιοπάθειας, ή για την αξιολόγηση της πορείας μιας νόσου. Σε περίπτωση συμπτωμάτων (π.χ. πρησμένα πόδια, δύσπνοια) ή παραγόντων κινδύνου, είναι συχνά χρήσιμο και απαραίτητο να ληφθεί κυριολεκτικά μια εικόνα της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Υπάρχουν διάφορες απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς, καθεμία από τις οποίες δίνουν διαφορετικές πληροφορίες.

Σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κλινικό ερώτημα, που να μην μπορεί να αναπαρασταθεί σε μια εικόνα και συχνά υπάρχουν εναλλακτικές. Η επιλογή της εξέτασης εξαρτάται από το αντίστοιχο ιστορικό, τους παράγοντες κινδύνου και το κλινικό ερώτημα.

READ THE
article

Υπερηχογράφημα/triplex καρδιάς

Αυτή η εξέταση είναι απλή, μη επεμβατική και απαραίτητη για την διάγνωση και την παρακολούθηση καρδιακών παθήσεων, καθώς επίσης στα πλαίσια προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου. Είναι η αρχική εξέταση που πραγματοποιείται και δίνει πολλές πληροφορίες για τη δομή της καρδιάς (μέγεθος) και τη λειτουργία της (λειτουργία άντλησης, λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων), αλλά και για την ύπαρξη συλλογής στην περικαρδιακή μεμβράνη (περικαρδιακή συλλογή).

Απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς, triplex

Δυναμικό (stress) υπερηχογράφημα καρδιάς

Στην περίπτωση αυτή, η καρδιά τίθεται σε στρεσογόνο κατάσταση με την αύξηση των καρδιακών παλμών, χρησιμοποιώντας εργομετρικό ποδήλατο ή φαρμακευτική αγωγή. Είναι πολύ πιο αξιόπιστο από την δοκιμασία κόπωσης για να προσδιοριστεί εάν υπάρχει διαταραχή αιμάτωσης στην καρδιά, δηλαδή στεφανιαία νόσος ή επικείμενο έμφραγμα. Στην περίπτωση που το τεστ γίνει με χορήγηση φαρμάκου αντί για άσκηση, μας παρέχονται και επιπλέον πληροφορίες για τη βιωσιμότητα του μυοκαρδίου. Εάν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά, η πιθανότητα να πάθει κάποιος έμφραγμα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Επιπλέον, η απεικονιστική αυτή εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση βαλβιδοπάθειας. Κατά την κόπωση μπορεί να γίνει πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της σοβαρότητας της βαλβιδοπάθειας, όπως για παράδειγμα της στένωσης της αορτικής βαλβίδας.

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

Το σπινθηρογράφημα του μυοκαρδίου είναι παρόμοια εξέταση με την δοκιμασία κόπωσης ή την φαρμακευτική δοκιμασία κόπωσης, αλλά μια μικρή ποσότητα ραδιενεργής ουσίας, συγκεκριμένα το θάλλιο ή το τεχνήτιο, χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η ροή αίματος στην καρδιά.

Η εξέταση αυτή μπορεί να συγκρίνει την αιματική ροή στην ηρεμία και στην κόπωση και να αναδείξει την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου και τμήματα του μυοκαρδίου που υπάρχει ουλώδης ιστός (κατεστραμμένος ιστός) έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς και δυναμική (stress) μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια απεικονιστική μέθοδος υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία και ραδιοκύματα χωρίς έκθεση σε ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση πολλών καρδιακών και αγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ροής αίματος του καρδιακού μυός (ισχαιμία), της φλεγμονής του καρδιακού μυός (μυοκαρδίτιδα), της ουλής μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και της εκτίμησης βιωσιμότητας, των βαλβιδοπαθειών, των παθολογικών αλλαγών των μεγάλων αγγείων, της ύπαρξης θρόμβων, συγγενών καρδιακών ανωμαλιών, διηθητικών νόσων.

Η δυναμική (stress) μαγνητική τομογραφία είναι μια εξαιρετική μέθοδος, εάν υπάρχει υποψία διαταραχής αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Ένα καλά ανεκτό φάρμακο αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς, αυξάνοντας το έργο της καρδιάς, όπως θα γινόταν αν ο ασθενής περπατούσε στον τάπητα κατά τη δοκιμασία κόπωσης.

Το βασικό πλεονέκτημα της εξέτασης είναι η υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους δυναμικής απεικόνισης (stress echo, σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου) για την εκτίμηση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου, καθώς και η δυνατότητα ανάδειξης ακόμα και μικρών ισχαιμικών περιοχών και ουλών του μυοκαρδίου. Ακόμα και τα πιο μικρά εμφράγματα μπορούν να ανιχνευθούν.

Αξονική τομογραφία καρδιάς

Η αξονική τομογραφία καρδιάς μπορεί να προσδιορίσει εάν και σε ποιο βαθμό τα στεφανιαία αγγεία είναι «ασβεστοποιημένα». Με βάση το φορτίο ασβεστίου (calcium score), ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί με υψηλή ακρίβεια. Επιπλέον, οι στεφανιαίες αρτηρίες μπορούν να οπτικοποιηθούν με τη χορήγηση σκιαγραφικού παράγοντα, προκειμένου να ανιχνευθούν στενώσεις ή να αποκλειστεί με βεβαιότητα η στεφανιαία νόσος. Η βατότητα ή η στένωση των αγγείων bypass μπορεί επίσης να αξιολογηθεί καλά. Η αξονική τομογραφία είναι κατά βάση μια ακτινογραφία. Χάρη στις σύγχρονες και γρήγορες συσκευές, ο χρόνος εξέτασης είναι εξαιρετικά μικρός. Η έκθεση σε ακτινοβολία είναι πλέον πολύ χαμηλότερη από αυτή της στεφανιογραφίας.

Αυτές οι απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές και συνιστώνται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.